Privatlivspolitik - Salling Fondene

Version: 29-05-2019

Indhold

1. Din databeskyttelse bliver taget alvorligt 
2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger 
3. Databehandling sker på oplyst grundlag
4. Data vi behandler om dig
5. Formålet med behandling af dine persondata
6. Udelukkende behandling af relevante data 
7. Udelukkende behandling af nødvendige data
8. Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret
9. Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag
10. Sletning af unødvendige persondata
11. Beskyttelse af persondata
12. Cookies
13. Videregivelse af persondata
14. Dine rettigheder

1. Din databeskyttelse bliver taget alvorligt

Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata.

Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.  

2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Købmand Herman Sallings Fond og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond er hver især dataansvarlige for persondata relateret til den pågældende fond, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

CVR-nr.:

 • Købmand Herman Sallings Fond: 53520413
 • Købmand Ferdinand Sallings Mindefond: 53520510

Kontaktoplysninger:

Administrator: Salling Group A/S
Kontaktperson: Bjarne Skovsborg Hansen
Adresse: Rosbjergvej 33-35, 8220 Brabrand
Telefonnr.: +45 61 62 93 65
Mail: bjarne.skovsborg.hansen@sallinggroup.com
www.sallingfondene.dk

3. Databehandling sker på oplyst grundlag

Senest på tidspunktet for afgivelse af dine persondata vil vi oplyse dig om, hvilke data vi behandler om dig, og med hvilket formål vi foretager behandlingen.

Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne privatlivspolitik eller i form af særskilte oplysninger til dig, herunder eventuelt med anmodning om accept fra dig til behandlingen. 

4. Data vi behandler om dig

Vores behandling af dine persondata sker for, at vi kan drive og optimere fondenes hjemmeside, og for at vi kan behandle din ansøgning, hvis du har ansøgt om støtte fra Salling Fondene.

Data indsamles på følgende måde:

 • Dine indtastninger af oplysninger i det elektroniske ansøgningsskema på hjemmesiden
 • Hvor vedhæftet eller fremsendt ansøgningsmateriale indeholder personoplysninger
 • Din afgivelse af oplysninger i forbindelse med ansøgninger via medarbejderansøgningsskemaet for Købmand Herman Sallings Fond på hjemmesiden
 • Oplysninger, som du måtte afgive pr. mail til fondenes kontaktpersoner

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Kontaktoplysninger på ansøgere, fx navn, adresse, telefonnummer, og mail
 • Personoplysninger i ansøgningsmateriale
 • Oplysninger fra medarbejderansøgere i form af kontaktoplysninger, CPR nummer, stillingsbetegnelse, uddannelsesbaggrund, lønnummer og andre medarbejdernumre
 • Kontooplysninger og personnumre fra ansøgere på imødekomne ansøgninger
 • Oplysninger i dine mails til kontaktpersoner hos fondenes administrator, Salling Group A/S


5. Formålet med behandling af dine persondata

Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Sådanne formål kan indbefatte:

 • Drift og optimering af vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Behandling af din ansøgning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(f)
 • Administration af imødekomne ansøgninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(f)
 • Opbevaring, administration og videregivelse med henblik på at opfylde krav ifølge lovgivningen, herunder bogføringsloven og fondslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)
 • Opfyldelse af andre retlige forpligtelser, fx som følge af henvendelser fra offentlige myndigheder eller domstole, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
 • Varetagelse af IT-sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, fx for at imødekomme eller håndtere følgerne af sikkerhedsbrud, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(d)


6. Udelukkende behandling af relevante data

Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Inden vi foretager behandling af dine persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine persondata anonymiseret eller pseudonymiseret.  

7. Udelukkende behandling af nødvendige data

Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.

8. Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret

Persondata, som vi behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikrer, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi via vores administrator vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Du kan i pkt. 14 om dine rettigheder læse mere om, hvad du gør, hvis der sker relevante ændringer relateret til dine persondata.

 

9. Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag

Inden vi foretager behandlingen, indhenter vi dit samtykke eller baserer behandlingen på andet lovligt grundlag. I nærværende privatlivspolitik har vi oplyst dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata.

Indsamlingen af dine persondata, når du anvender vores ansøgningsskema på hjemmesiden, sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(a), da indsamlingen sker på baggrund af dit samtykke.

Inden du indsender en ansøgning via ansøgningsskemaet på fondenes hjemmeside, bliver du således bedt om at acceptere nærværende privatlivspolitik. Ansøgningen kan ikke gennemføres, medmindre du giver din accept, og vi modtager ikke dine oplysninger, før du har klikket på knappen ”Send ansøgning”.

For så vidt angår medarbejderansøgningsskemaet bliver du heri oplyst om nærværende privatlivspolitik, og vores hjemmel til behandlingen af dine oplysninger, er vores legitime interesse i at kunne behandle dine personoplysninger som led i behandlingen af din ansøgning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f).

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Har du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage, kan du henvende dig her

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet som led i en ansøgning om midler fra en af fondene, vil vi ikke være i stand til at behandle din ansøgning, som derfor vil blive anset for at være trukket tilbage af dig.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Selvom du måtte vælge at trække dit samtykke tilbage, kan vi efter omstændighederne være forpligtet til fortsat at behandle alle eller dele af dine oplysninger for at kunne overholde en retlig forpligtelse, fx efter fondsretlige eller skatteretlige regler, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c), hvorefter vi kan være berettiget til at afvise din anmodning om sletning indtil vores forpligtelse ophører.

 

10. Sletning af unødvendige persondata

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet.

Vi opbevarer dine oplysninger indtil formålet ikke længere er til stede, og vi har vurderet et behov for følgende opbevaringsperioder:

 • Oplysninger indsamlet ifm. imødekomne ansøgninger
  Vi opbevarer oplysninger, herunder persondata, indsamlet ifm. imødekomne ansøgninger i 10 år regnet fra udløbet af regnskabsåret for betalingen af sidste rate til ansøger. Efter periodens udløb slettes oplysningerne. Vi kan således anvende indsamlede oplysninger i accepterede ansøgninger til historiske opslag med henblik på afklaring af, om ansøgere er identiske med eller er nærtstående til tidligere ansøgere, og om anvendelsesformålet i nye ansøgninger har ligheder med tidligere accepterede ansøgninger. Dette er for at sikre, at uddelingerne er i overensstemmelse med fondenes vedtægter og fondslovgivningen.

 • Oplysninger indsamlet ifm. ikke-imødekomne ansøgninger
  Fonden opbevarer oplysninger, herunder persondata, indsamlet ifm. ikke-imødekomne ansøgninger i 3 år  for at kunne lave opslag i og behandle indsamlede oplysninger på tidligere ansøgerne til opfyldelse af eventuelle stikprøvekontroller, dokumentationskrav og lign. fra fondsmyndighederne.

 • Henvendelser pr. mail, der ikke er relateret til en formel ansøgning
  Henvendelser pr. mail direkte til fondenes kontaktpersoner, eller som videresendes af fondsadministratorvirksomheden til fondenes kontaktpersoner, og som vedrører fondene, slettes når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede, hvilket vurderes konkret ud fra den enkelte mail i forhold til formålet med henvendelsen og indholdet af mailen. Henvendelser pr. mail til fondenes kontaktpersoner, der ikke vedrører fondene, slettes efter underretning til afsender, hvis henvendelsen ikke giver fondenes kontaktpersoner anledning til at foretage sig yderligere.


11. Beskyttelse af persondata

Vores behandling af persondata foregår efter regler vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata.

Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

12. Cookies

Som næsten alle andre hjemmesider anvender vi cookies for at få vores hjemmeside til at fungere og til at gøre brugeroplevelsen bedre for dig.

En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer, telefon eller andet terminaludstyr, som du bruger til at besøge hjemmesiden. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies bliver enten placeret af os (1. parts cookies) eller en af vores samarbejdspartnere (3. parts cookies).

Vi opdeler cookies i følgende kategorier:

 • Nødvendige
 • Funktionelle
 • Statistisk
 • Marketing

Du kan læse mere om vores hjemmesides anvendelse af cookies, samt hvordan du afviser eller sletter cookies, i vores cookiepolitik, som du kan finde på hjemmesiden eller ved at klikke her.

Det vil fremgå af cookiepolitikken, hvilke typer af oplysninger der indsamles om dig eller dit terminaludstyr, der efter omstændighederne kan udgøre persondata. Det kan fx være:

 • et unikt ID
 • tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • dit terminaludstyrs IP-adresse
 • din geografiske placering
 • hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik) 
 • information om transaktioner 

 

13. Videregivelse af persondata

 Vi videregiver kun dine persondata til offentlige myndigheder, og kun hvor lovgivningen foreskriver det.

Ved tildeling af midler er fondene forpligtet til at indberette uddelingen (herunder modtagerens CPR-nr.) til SKAT og til at indsende en årlig fortegnelse over modtagerne af uddelinger (legatarfortegnelse) til fondsmyndighederne, dvs. Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen.

Herudover kan vi overlade dine persondata til vores eksterne IT-leverandør, fondsadministrator, revisorer, advokater og andre rådgivere, som udfører tjenester for fondene.

Fondsadministrator er Salling Group A/S, CVR-nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, som dermed også er databehandler for fondene. Du kan finde Salling Groups privatlivspolitik her: https://sallinggroup.com/privatlivspolitik/

Som følge af Salling Groups behandling af data som databehandler for Salling Fondene henvises særligt til afsnit 1.16.3 i Salling Groups privatlivspolitik om overførsel til modtagere i tredjelande.

14. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

- -

Tidligere version af denne politik:

Privatlivspolitik juni 2018